ហ្វ៊ូណនខនសាល់ធីង ឯ.ក Close

Fii and Associates

ពួកគេគឺជាអ្នកជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ការអនុលោមតាមពន្ធ និងការប្រឹក្សា សវនកម្ម និងទីប្រឹក្សាផ្នែកឯកជន។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍រួមបញ្ចូលគ្នាជាង 30 ឆ្នាំនៅថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ និងនាយកប្រតិបត្តិ ដៃគូរបស់ពួកគេមានលិខិតសម្គាល់ដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ និងសមាជិកភាពវិជ្ជាជីវៈ និងអាហារូបករណ៍។ ពួកគេរួមមានសវនករផ្ទៃក្នុងដែលមានការបញ្ជាក់នៃវិទ្យាស្ថានសវនករផ្ទៃក្នុង (IIA) សហរដ្ឋអាមេរិក គណនេយ្យករសាធារណៈដែលមានវិញ្ញាបនបត្រនៃសមាគមគណនេយ្យករដែលមានវិញ្ញាបនបត្រ (FCCA) ចក្រភពអង់គ្លេស វិទ្យាស្ថានកម្ពុជានៃគណនេយ្យករសាធារណៈ និងសវនករ (KICPAA) និង វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈនៃការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកអាស៊ីពី NICC របស់សហព័ន្ធធុរកិច្ចជប៉ុន។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ពួកគេ www.fii-associates.com