ហ្វ៊ូណនខនសាល់ធីង ឯ.ក Close

សេវាកម្មរបស់យើង

ការប្រឹក្សាធនធានមនុស្ស និងការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ការប្រឹក្សាធនធានមនុស្ស និងការជ្រើសរើសបុគ្គលិក។ យើងនឹងជួយក្នុងការស្ទង់មតិប្រាក់បៀវត្សរ៍ ការស្វែងរកប្រធាន និងការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ទាំងក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក ព្រមទាំងធានាថា ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិធនធានមនុស្សរបស់អង្គការអនុលោមតាមច្បាប់ការងារកម្ពុជា។