ហ្វ៊ូណនខនសាល់ធីង ឯ.ក Close

សេវាកម្មរបស់យើង

ការផ្តល់ដំបូន្មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈលើបញ្ហាកិច្ចសន្យា

ផ្តល់ដំបូន្មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈលើបញ្ហាកិច្ចសន្យា៖ បញ្ហាសំណង់ និងកិច្ចសន្យា ការទិញដី ការទិញក្រុមហ៊ុន និងការរួមបញ្ចូលគ្នា បញ្ហាភាពជាដៃគូ និងការរៀបចំឯកសារ។