ហ្វ៊ូណនខនសាល់ធីង ឯ.ក Close

សេវាកម្មរបស់យើង

សេវាកម្មសវនកម្ម និងធានា

  • សវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្អែកលើ IFRS ឬមូលដ្ឋានទូលំទូលាយផ្សេងទៀតនៃគណនេយ្យ។
  • សវនកម្មប្រតិបត្តិការ និងការធានាជាពិសេសសម្រាប់គម្រោងដែលផ្តល់មូលនិធិដោយម្ចាស់ជំនួយដូចជា ធនាគារពិភពលោក ADB, AUSAID, USAID ដើម្បីដាក់ឈ្មោះមួយចំនួន។
  • សវនកម្មអនុលោមភាព ជាពិសេសជាមួយនឹងតម្រូវការម្ចាស់ជំនួយ។
  • ពិនិត្យមើលការភ្ជាប់ពាក្យធានា; និង
  • យល់ព្រមលើការចូលរួមនីតិវិធី។