ហ្វ៊ូណនខនសាល់ធីង ឯ.ក Close

សេវាកម្មរបស់យើង

ការផ្តល់ដំបូន្មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈលើ Microsoft Dynamics NAV និង Office 365

សេវាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី Navision ។ Navision គឺជាកម្មវិធីផែនការធនធានសហគ្រាស (ERP) ។ Microsoft Dynamics NAV គឺជាដំណោះស្រាយគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មពហុរូបិយបណ្ណច្រើនភាសា ដែលជួយក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូច និងមធ្យមទូទាំងពិភពលោកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ។ ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកត្រូវការឥឡូវនេះ ហើយងាយស្រួលសម្របខ្លួននៅពេលដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកត្រូវការផ្លាស់ប្តូរ។ នៅក្នុង Microsoft cloud ឬនៅលើ servers របស់អ្នក – ជម្រើសគឺរបស់អ្នក។