ហ្វ៊ូណនខនសាល់ធីង ឯ.ក Close

សេវាកម្មរបស់យើង

សេវាម៉ៅការគណនេយ្យ

  • ការរៀបចំគណនេយ្យខាងក្រៅ ដែលហ្វូណននឹងរក្សាគណនីប្រចាំថ្ងៃ និងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំខែសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់។
  • ការបិទគណនីប្រចាំខែ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំខែសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ។ នេះក៏នឹងរួមបញ្ចូល និងគ្របដណ្តប់លើការវិភាគនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងការវិភាគបំរែបំរួល និងអត្ថាធិប្បាយសម្រាប់ភាពងាយស្រួលនៃការបកស្រាយ។
  • ការពិនិត្យឡើងវិញនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (CIFRS និង CIFRS សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម);
  • ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (CIFRS និង CIFRS សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម);
  • រៀបចំគោលនយោបាយគណនេយ្យ និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងសម្រាប់អង្គការដែលទើបបង្កើតថ្មី។
  • ការបំប្លែង IFRS; និង
  • យុទ្ធសាស្ត្រហិរញ្ញវត្ថុ និងផែនការថវិកា។