ហ្វ៊ូណនខនសាល់ធីង ឯ.ក Close

សេវាកម្មរបស់យើង

ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ

  • ដំណើរការហិរញ្ញវត្ថុល្អឥតខ្ចោះ;
  • ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ; គំរូហិរញ្ញវត្ថុ;
  • ការឧស្សាហ៍ព្យាយាមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ពន្ធ និងច្បាប់; និង
  • ការវិភាគដើមទុនធ្វើការ និងដំបូន្មាន ឬការកែលម្អដើមទុនធ្វើការ និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ។