ហ្វ៊ូណនខនសាល់ធីង ឯ.ក Close

សេវាកម្មរបស់យើង

ពន្ធដារ

  • ការរៀបចំ និងការបញ្ជូនឯកសារបង់ពន្ធប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ;
  • សវនកម្ម និងការត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមច្បាប់ពន្ធ;
  • ការប្រឹក្សាពន្ធដើម្បីបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធសម្រាប់អង្គការថ្មី និងគម្រោងជាក់លាក់; និង
  • ដំណោះស្រាយវិវាទពន្ធ ដែលយើងនឹងតំណាងឱ្យស្ថាប័នជាភ្នាក់ងារពន្ធរបស់ពួកគេ។ យើង​បាន​ចុះ​បញ្ជី​នៅ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ