ហ្វ៊ូណនខនសាល់ធីង ឯ.ក Close

សេវាកម្មរបស់យើង

IT និងការប្រឹក្សាខាងធនធានមនុស្ស

រួមបញ្ចូលទាំងការរៀបចំប្រព័ន្ធគណនេយ្យ និងការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស។