ហ្វ៊ូណនខនសាល់ធីង ឯ.ក Close

សេវាកម្មរបស់យើង

ការណែនាំអំពីការចូលទីផ្សារ និងចែករំលែកភាពវៃឆ្លាតស្តីពី “ការធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា”

ការណែនាំអំពីការចូលទីផ្សារ និងការចែករំលែកភាពវៃឆ្លាតស្តីពី “ការធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា” នេះនឹងគ្របដណ្តប់លើដំបូន្មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជារបៀបធ្វើសមាហរណកម្មនៅកម្ពុជាក្នុងនាមជានិយោជិតបរទេសដែលគ្របដណ្តប់លើលំនៅដ្ឋាន ស្ថានភាពរស់នៅ ការសិក្សា កន្លែងហូបចុក និងកន្លែងដែលត្រូវទៅសម្រាក និង ការកំសាន្ត។