ហ្វ៊ូណនខនសាល់ធីង ឯ.ក Close

APV Cambodia

APV គឺជាសមាជិកនៃ MGI Worldwide ដែលជាបណ្តាញគណនេយ្យអន្តរជាតិកំពូលទាំង 20 នៃក្រុមហ៊ុនសវនកម្ម ពន្ធ និងគណនេយ្យភាពអាស្រ័យ សមាជិកភាពនាំមកនូវអ្នកជំនាញជាង 5,000 នាក់នៅក្នុងការិយាល័យចំនួន 263 ជុំវិញពិភពលោក។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនរក្សាបាននូវការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗសំខាន់ៗនៅទូទាំងពិភពលោក និងផ្តល់សេវាកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងរលូនដល់អតិថិជនដែលចង់បង្កើត និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនៅបរទេស។ MGI Worldwide មានវត្តមានខ្លាំងនៅទូទាំង 8 តំបន់ក្នុងជាង 82 ប្រទេសជុំវិញពិភពលោក។