ហ្វ៊ូណនខនសាល់ធីង ឯ.ក Close
`

សវនកម្ម

ការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញគណនេយ្យ និងសវនកម្ម

ឯកឧត្តម សុខ ស៊ីផាន់ណា ជាមួយលោក Senaka Fernando, MBE, ACA, CPA Head of ACCA Cambodia និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល – FUNAN Consulting Co., Ltd.https://youtu.be/V41zEszYToshttps://youtu.be/gNwGhEEn5CYhttps://youtu.be/A3K-zqgIueQ