ហ្វ៊ូណនខនសាល់ធីង ឯ.ក Close

អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជា (GMAC)

នេះជា MoU ដើម្បីផ្តល់សេវាប្រឹក្សា Funan ដល់សមាជិក GMAC ក្នុងតម្លៃពិសេស។