ហ្វ៊ូណនខនសាល់ធីង ឯ.ក Close

ក្រុមហ៊ុន Sociaven Co., Ltd ធ្វើអាជីវកម្មជាអ្នកឯកទេស CAPACITY

អ្នកឯកទេសសមត្ថភាព គឺជាអ្នកផ្តល់សេវាសិក្សា និងអភិវឌ្ឍន៍ឈានមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចផ្តល់ជូនអតិថិជននូវដំណោះស្រាយអភិវឌ្ឍន៍មនុស្សប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់។ ពួកគេអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងតម្រូវការសិក្សានៅកន្លែងធ្វើការទាំងអស់ រួមទាំងជំនាញទន់ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ការគ្រប់គ្រង សេវាកម្មអតិថិជន ការលក់ ទីផ្សារ ធនធានមនុស្ស និងការបណ្តុះបណ្តាល។