ហ្វ៊ូណនខនសាល់ធីង ឯ.ក Close

ក្រុមហ៊ុន ប៊ូ នូ និង អ៊ុក

BNO ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​ឆ្នាំ 2003 ដោយ​ក្រុម​មេធាវី​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ខ្ពស់​ចំនួន 3 នាក់​ដែល​មាន​បទពិសោធន៍​ជាក់ស្តែង​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​និង​ស៊ីជម្រៅ​ក្នុង​វិស័យ​ឯកជន តុលាការ នយោបាយ និង​រដ្ឋាភិបាល។ ពួកគេបានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដើម្បីក្លាយជាក្រុមហ៊ុនជំនាញវិជ្ជាជីវៈដ៏ធំមួយ ដែលមានសមត្ថភាពផ្តល់សេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ និងប្រសិទ្ធភាពដល់អតិថិជន។ សព្វថ្ងៃនេះ ពួកគេមានមេធាវី និងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ជាង 16 នាក់ ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ដ៏ទូលំទូលាយ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការចម្រុះរបស់អតិថិជន។ ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ BNO ទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះលេចធ្លោទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងក្នុងតំបន់។