ហ្វ៊ូណនខនសាល់ធីង ឯ.ក Close

ការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញគណនេយ្យ និងសវនកម្ម

ឯកឧត្តម សុខ ស៊ីផាន់ណា ជាមួយលោក Senaka Fernando, MBE, ACA, CPA Head of ACCA Cambodia និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល – FUNAN Consulting Co., Ltd.